Markku Ojanen
Julkaisuluettelo 1968-2005

1968

Asenteiden asteikointi. Psykologia, 3, 140-141.

1969

Rorschach-testin käyttöön liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä ongelmia. Psykologia, 4, 29-35.

1971

Varianssianalyysi korrelaatioiden avulla. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 52. 15 s.

Faktorianalyysi ja persoonallisuuden tutkiminen kyselylomakkeilla. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkkimuksia 57. 38 s.

Tarvitaanko differentiaalipsykologiaa? Psykologia, 6, 81-83

1973

Käyttäytymisen mittaaminen ja ennustaminen. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 71. 130 s.

1975

Pohjois-Hämeen alueellinen mielenterveyspalvelututkimus, osa I, tutkimussuunnitelma. Tampereen yliopiston kansanterveystieteen laitoksen julkaisusarja A, n:o 7. (tutkimusryhmän jäsenenä).

Mielisairaalapotilaan ura: Sairaalantulon syyt, hoitoaikaan vaikuttavat tekijät ja yhteiskuntaan paluu. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 95 (väitöskirja). 304 s.

Ojanen, M. & Saikkonen, P. Tutkimus Sopimusvuori ry:n toiminnasta. Tampereeen yliopiston kansanterveystieteen laitoksen julkaisusarja A, n:o 15. 47 s.

Three studies of outcome in Finnish mental hospitals. Acta Psychologica Fennica IV, 4-28.

1977

Ojanen, M. & Santasalo, M. Suomen A-mielisairaaloiden toiminta vuosina 1973-1974. Psykologian laitoksen tutkimuksia 108. 42 s.

1978

Ojanen, M., Knuuttila, P., Hiedanniemi, A., Leino, S. & Nurkkala, K. Sopimusvuori ry:n toiminta ja tavoitteet. Kansanterveystieteen laitoksen julkaisuja M 45. 91 s.

Tutkimustyö Sopimusvuori ry:ssä. Sopimuvuori ry:n toimintakertomus 1978, 27-44.

Maaseudun kylien toimivuuden edellytykset Tampereen Seutukaavaliiton alueella. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 114. (Tutkimusryhmän jäsenenä). 252 s.

1980

Yhteisöllisen hoidon tulevaisuus. Sopimusvuori ry:n toimintakertomus 1980, 58-62.

Yhteisön vaikutuksen tutkimus: tutkijan ongelma. Mielenterveystutkimuksen tutkijaseminaarin raportti (toim. M. Upanne). Suomen Akatemian julkaisuja 18, 62-71.

Marxilainen psykologia: kriittinen arvio. Psykologia, 15, 13-21

Behaviorismin puolustus. Kanava, 8, 282-287

Yhteisöllisen hoidon lähestymistavat, teoriat ja menetelmät. Tampereen yliopiston psykologina laitoksen tutkimuksia 115. 363 s.

1981

Ojanen, M., Huhtakallio, E., Lehtilä, A., Pihlajamaa, L., Priha, R., Raita-aho, H. & Tuomi, R. Elämisen ongelmat ja niiden kokeminen. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 110. 30 s.

1982

Ojanen, M. (1982) Psykiatrinen hoito nuoren aikuisen kokemana. Vertaileva tutkimus hoidon syistä ja seurauksista Seinäjoella ja Tampereella. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 129. 47 s.

Yhteisöllinen hoito organisaationpsykologian näkökulmasta. Teoksessa Psykiatria tänään (toim. P. Niskanen). Jyväskylä: Gummerrus, 195-205.

1983

Rehabilitation of mental disorders in the treatment communities. In proceedings of the 2nd Finnish-Soviet Symposium on Personality 1982. Helsinki: Publications of the Finnish-Soviet Committee on Scientific-Technological Co-operation 19, 162-171.

Pitkäaikaispotilaiden hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen. Työsuunnitelma. Sairaalaliitto. 30 s.

1984

The Sopimusvuori Society: An integrated system of rehabilitation. International Journal of Therapeutic Communities, 5, 193-207.

Anttinen, E.E. & Ojanen, M. Sopimusvuoren terapeuttiset yhteisöt Tampere: Lege Artis. 296 s.

Pitkäaikaispotilaan kuntoutuksen vaihtoehdoista avohoidossa. Kuntoutus, 2/1984, 2-9.

Keskinäisen avun yhteisöt. Mielenterveys, 24, 13-17

Ojanen, M. & Nordling, E. Ryhmän toiminta ja psyykkinen sopeutuminen väestönsuojeluolosuhteissa. Pirkanmaan Väestönsuojeluyhdistys ry. 71 s.

1985

Ympäristöjen arvioinnnin psykologiset menetelmät. Teoksessa M-L. Setälä & M. Syvänen (toim.) Yhteiskunta, yhteisöt, psykologin ammattityö. Tampereen yliopiston psykologina laitoksen oppimateriaaleja 5, 71-105.

Terapeuttisten ja muiden yhteisöjen tunnuspiirteistä. Teoksessa M-L. Setälä & M. Syvänen (toim.) Yhteiskunta, yhteisöt, psykologin ammattityö. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen oppimateriaaleja 5, 171-200, sekä myös Psykologia, 20, 183-191.

Varusmiehen persoonallisuus ja sopeutuminen armeijaan. Pääesikunta, Sotilaspsykologian tutkimusseloste 18/A/85. 20 s.

Skitsofrenian hoidon valtakunnallinen kehittäminen. Väliraportti. Lääkintöhallituksen julkaisuja 69. 262 s. (työryhmän jäsenenä)

Pitkäaikaispotilaiden hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen. Potilasseurannan menetelmät ja alustavia tuloksia. Psychiatria Fennican julkaisusarja, rep. no 69. Helsinki: Psykiatrian tutkimussäätiö. 138 s.

Kasvatus ja minäkuva. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 139. 183 s.

Anttinen, E.E., Jokinen, R. & Ojanen, M. Progressive integrated system for the rehabilitation of long-term schizophrenic patients. Acta Psychiatrica Scandinavica, Suppl. 319, 71, 51-59.

Anttinen, E.E. & Ojanen, M. An integrative, progressive rehabilitation model for long-term schizophrenic patients. World Hospitals, 21, 54-58.

1986

Pitkäaikaisten sairaalapotilaiden kuntoutus. Teoksessa V.-P. Avento (toim.) Skitsofrenian hoidon laadun kehittaminen. Suomen psykiatariyhdistyksen syksyn 1985 koulutuspäivien luoentojulkaisu. Psychiatria Fennican julkaisusarja, rep. n:o 71, 109-115.

Ojanen, M. & Sariola, E. Skitsofrenia. Laitoskierteestä vapauteen. Keuruu: Otava.

The Sopimusvuori Society: A system of rehabilitation in Finland. In A. Acampora & E. Nebelkopf (eds.) Drug abuse, human services and the therapeutic community San Francisco: Walden House, 171-176.

1987

Mielisairaalapotilaisiin kohdistuvat asenteet. Psychiatria Fennican julkaisusarja, rep. n:o 76. Helsinki: Psykiatrian tutkimussäätiö. 142 s.

Asumisen ja elämisen vaihtoehtoja. Mielenterveys 26, 9-13.

Somppi, V., Ojanen, M., Haavisto, H. Honkaniemi, A. Korpela, M. Koukkari, M. Mäkinen, K. & Pitkäjärvi, L. Psyykkisesti sairas keskellämme. Mielenterveys, 26, 12-15.

Alanen, Y.O., Anttinen, E.E., Kokkola, A. Lehtinen, K. Ojanen, M., Pylkkänen, K. & Räkköläinen, V. Skitsofreniaan sairastuneen hoito ja kuntoutus – hoitomalli. Lääkintöhallituksen julkaisuja 103, 135 s.

Ojanen, M., Lahdensuo, A., Ahonen, A., Laitinen, J., Poppius, H., Salorinne, Y., Tammivaara, R., Tukiainen, P., Venho, K. & Vilkka, V. Happihoidon psykososiaaliset vaikutukset huonokuntoisilla COPD-potilailla. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 143. 27 s.

1988

Niskanen, P. & Sorri, P. & Ojanen, M. Auta auttamaan – Käsikirja työnohjauksesta. Helsinki: WSOY, 1988, 220 s.

Lahdensuo, A. & Ojanen, M. & Salorinne, Y. Kotihoitoon pitkäaikaisen happihoidon avulla. Duodecim, 104, 1988, 467-472.

Skitsofrenisen pitkäaikaispotilaan kuntoutuminen. PSP-projektin seurantatulokset. Psychiatria Fennican julkaisusarja, rep. no. 82, Helsinki: Psykiatrian tutkimussäätiö. 77 s.

Työ- ja hoitoilmapiiri pitkäaikaispotilaiden hoitoyksiköissä. Psychiatria Fennican julkaisusarja, rep. no. 83, Helsinki: Psykiatrian tutkimussäätiö. 71 s.

Skitsofreniaprojekti 1981-1987. Valtion painatuskeskus, 1988, 332 ss. (työryhmän jäsenenä)

Fighting custodialism and bureaucracy: Principles of the Sopimusvuori community. Psychosocial Rehabilitation Journal,13, 57-70.

Perheen ilmapiirin vaikutus persoonallisuuden kehitykseen. Ryhmätyö, 18, 14-20.

Lahdensuo, A., Ojanen, M., Ahonen, A., Laitinen, J., Poppius, H., Salorinne, Y., Tammivaara, R., Tukiainen, P., Venho, K. & Vilkka, V. Psychosocial effects of continuous oxygen therapy in hypoxaemic chronic obstructive pulmonary disease patients. European Respiratory Journal, 2, 977-980.

1990

Ojanen, M. Akuuttihoitoprojektin vaikutukset osastojen toimintaan ja potilaiden psyykkiseen kuntoon. Psykiatrisen akuuttihoidon kehittämisprojekti Hesperian sairaalassa vuosina 1983 ja 1984. Helsingin kaupungin terveysviraston raportteja, sarja A, 45. 78 s.

Hur bemöter människor mentalpatienter, kontraster in attityder och bemötande. I A. Gustavsson & M. Sjöberg (eds.) Rapport från det nordiska symposiet om Socialt samspel mellan handikappade och icke-handikappade människor. FoU rapport 1990:2, 19-24.

Alanen, Y.O., Anttinen, E.E., Kokkola, A. Lehtinen, K. Ojanen, M., Pylkkänen, K. & Räkköläinen, V. Treatment and rehabilitation of schizophrenic psychoses. The Finnish treatment model. Nordic Journal of Psychiatry, suppl. 22, vol. 44., 65 pp.

Alanen, Y.O., Salokangas, R.K.R., Ojanen, M., Räkköläinen, V. & Pylkkänen, K. Tertiary prevention: Treatment and rehabilitation of schizophrenic patients – Results of the Finnish programme. In D. Goldberg & D. Tantam (eds.) The public health impact of mental disorder. Toronto: Hogrefe & Huber. Pp. 176-187.

Nordling, E. & Ojanen, M. Henkilökunnan ja johtoryhmien käsitykset psykiatriasta erikoissairaanhoidon osana. Vertaileva tutkimus sairaanhoitopiireissä ja mielisairaanhoitopiireissä. Helsinki: Sairaalaliitto. 85 s.

1991

Ojanen, M., Saarinen, S. Salokangas, R.K.R. & Nojonen, K. Pohjois-Hämeen psykiatristen kuntoutuskotien ensimmäiset vaiheet. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 150. 107 s.

Walden Two – Tuntematon utopia. Psykologia, 25, 383-390.

Salokangas, R.K.R., Palo-oja, T. & Ojanen, M. The need for social support among out-patients suffering from functional psychosis. Psychological medicine, 21, 209-217.

Salokangas, R.K.R., Palo-oja, T., Ojanen, M. & Jalo, K. Need for community care among psychotic outpatients. Acta Psychiatrica Scandinavica, 84, 191-196.

Liikuntalajien psykologiset merkitykset. Liikunta ja tiede, 28, 26-29.

1992

Psykososiaalinen kuntoutus. Psykologia, 27, 142-155.

Salokangas, R.K.R. ; Saarinen, S. & Ojanen, M. Sairaalasta kotiutetut skitsofreniapotilaat (SKS-projekti) I: Vuonna 1986 kotiutettujen potilaiden kliininen ja toiminnallinen tila, hoito- ja tukipalveluiden käyttö sekä niiden arvioitu tarve. Psychiatria Fennican julkaisusarja, no 97. Helsinki: Psykiatrian tutkimussäätiö.

Attitudes towards mental patients. The International Journal of Social Psychiatry, 38, 120-130.

Rehabilitation research in the Department of Psychology. In Research in the Department of Psychology, University of Tampere. Reports from the Department of Psychology, University of Tampere, 151, 20-27.

1993

Itsetuntemusta etsimässä. Psykologian sovelluksia arkielämässä. Tampere: Kirjatoimi, 288 s.

Ojanen, M., Lahdensuo, A., Laitinen, J. & Karvonen, J. Psychosocial changes in patients participating in a chronic obstructive pulmonary disease rehabilitation program. Respiration, 60, 96-102.

Pysyvyyden ja muutoksen paradoksi. Ryhmätyö, 22, 9-14.

Opiskelijoiden harrastukset ja mielenterveys. Teoksessa A. Tiihonen (toim.) Ote opiskelijaliikuntaan. Helsinki: Opiskelijoiden liikuntaliitto, Sarja A1, ss. 58-71.

1994

Hyvä kunto liittyy hyvinvointiin. Liikunta ja tiede, 31, 18-21.

Painia pään sisällä. Teoksessa T. Pyykkönen (toim.) Kevyt alkusoitto liikuntauralle. Helsinki: Liikuntatieteellisen seuran moniste nro 20, ss. 31-36.

Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi. Helsinki: Liikuntatieteellisen seuran moniste nro 19, 145 s.

Lennokas askel, pilvetön mieli. Helsinki: Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, Impulssi-sarja, nro III, 31 s.

Can the true effects of exercise on psychological variables be separated from placebo effects? International Journal of Sport Psychology, 25, 63-80.

Ojanen, M., Nordling, E. & Lauren, H. Skitsofreniapotilaiden kuntoutusprojekti. Duodecim, 110, 1452-1457.

Mikä minä on? Tampere: Kirjatoimi, 483 s.

1995

Placebo effects are psychological effects – letter to the editor. Psychosomatic Medicine, 57, 205.

Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyksiä. Teoksessa T. Lintunen, K. Koivumäki ja H. Säilä (toim.) Jalka potkee, mieli notkee. Liikunta mielenterveyden tukena. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura, ss. 9-27.

Liikunnan ja työn vaikutukset psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Teoksessa O. Korhonen, R. Kukkonen, V. Louhevaara ja J. Smolander (toim.) Liikunnasta työkykyä ja hyvinvointia – periaatteita ja käytännön esimerkkejä. Helsinki: Työterveyslaitos, ss. 44-51.

Kulttuuri, skitsofrenia ja psykiatrinen hoito. Teoksessa T. Haapoja, E. Nordling ja V. Somppi (toim.) Eväitä elämään. Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen 10-vuotisjuhlakirja. Vaasa, ss. 57-75.

Nordling, E. & Ojanen, M. Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen asiakasseurantatutkimus vuosina 1993-1994. Teoksessa T. Haapoja, E. Nordling ja V. Somppi (toim.) Eväitä elämään. Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen 10-vuotisjuhlakirja. Vaasa, ss. 21-44.

Ojanen, M., Anttinen, E.E., Kulju, A., Salmijärvi, L. Jokinen, R., Leppänen, L. & Valmari, P. Sopimusvuoren kaksi vuosikymmentä. Tampere: Sopimusvuori ry., 261 ss.

Yhteisöllinen kuntoutus yksilökeskeisessä kulttuurissa. Teoksessa M. Varanka (toim.) Fountain House – psykososiaalisen kuntoutuksen malli. Helsinki: Vajaakuntoisten työllistämisen edistämissäätiö, ss. 69-79.

1996

Ojanen, M. & Seppälä, H. (1996). Kehitysvammaisten psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi. Esittämis- ja tulkintaohjeet. Helsinki: Kehitysvammaliitto, 37 s.

Ojanen, M.. Persuasion strategies applied in psychosocial rehabilitation. Journal of Community & Applied Social Psychology, 6, 77-100.

Ojanen, M. & Seppälä, H. Assessment of Psychosocial Capabilities of Persons with developmental disabilities. Helsinki: Finnish Association on Mental Retardation, 23 s.

1997

Ojanen, M. & Seppälä, H. Kehitysvammaisten psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi. Esittämis- ja tulkintaohjeet. Kehitysvammaliitto.

Ojanen, M., Tuori, T, Lauren, H. : The Effects of the Finnish National Schizophrenia Program (1981-87): Treatment and rehabilitation of long-stay Mental Patients, Evaluation, 3, 133-154.

Ojanen, M. & Seppälä, H. . Mikä hätänä? Kehitysvammaisten psykososiaalisen toimintakyvyn ja emotionaalisten häiriöiden arviointimenetelmien kehittäminen. Kehitysvammaliitto: Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja 71, 96 s.

Liikunta ja hyvinvointi. Liikunta ja tiede, 34, 8-13.

Liikunta mielenterveyspotilaan avohoidon tukena -projekti. Liikunta ja tiede, 34, 18-19.

Ylén, H. & Ojanen, M. Mielenterveyskuntoutuja ja hyvinvointi. Liikunta ja tiede, 34, 13-15.

Sariola, E. Ojanen, M. Hoito vai pakkohoito. Helsinki: Otava, 380 s.

1999

Tuori, T., Lehtinen, V., Hakkarainen, A., Jääskeläinen, J., Kokkola, A., Ojanen, M., Pylkkänen, K. Salokangas, R. K. R., Solantaus, Alanen, Y. O. The Finnish National Schizophrenia Project 1981-1987. 10-year evaluation of its results. Acta Psychiatrica Scandinavica, 97, 10-17.

Ojanen, M., Helin, P., Leppänen, L., Koistinen, P. & Vuorinen, M. Seinäjoen seudun mielenterveyskeskuksen tutkimustoiminta 1992-1996. Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 133 s.

Ojanen, M. Terapia ja sielunhoito. Helsinki: Uusi Tie. 353 s.

Kertovatko musteläikät tai käsiala jotain ihmisen persoonasta? Skeptikko, 1/99, 4-10.

Uskonnollinen kokemus auttaa selviytymään. Tiede 2000, 19, 48-50.

Liikkuva voi hyvin – vai hyvinvoivako liikkuu? Liikunta ja tiede, 36, 6-11.

Ojanen, M & Nyman, M. Aktiivinen tupakoitsija on passiivinen liikkuja. Liikunta ja tiede, 36, 18-20.

Ylén, H. & Ojanen, M. Liikunta on hyväksi – jos siltä tuntuu. Liikunta mielenterveyspotilaiden avohoidon tukena -projekti. Ensimmäisen tutkimuskauden tuloksia. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura, 35 s.

Laakso, J., Herrala, J., Mäkinen, R., Rantala, T., Lahdensuo, A., Ojanen, M. & Hasan, J. (1999). Impairment of quality of life and daytime performance in mild form of sleep related breathing disorder. Sleep and Hypnosis, 1, 163-172.

Lehto-Järnstedt, U-S., Ojanen, M., Kilpikari, I. & Kellokumpu-Lehtinen, P. Ihmissuhteista koettu tuki hiljattain vaikeaan sairauteen sairastuneilla: Uusi menetelmä koetun sosiaalisen tuen mittaamiseen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 36, 311-324.

2000

Psykologia ja pahuus. Teoksessa J. Junttila, T. Lehtinen ja H. Olkinuora (toim.) Toisen vuosituhannen perintö. Tampereen hiippakunnan vuosikirja 2000. Ss. 98-111.

Effects of illness and adversity on quality of life. Teoksessa J.Jobin, F. Maltais, P. LeBlanc ja C. Simard (toim.) Advances in cardiopulmonary rehabilitation. Champaign, Ill.: Human Kinetics Press. Ss. 198-210.

Millainen osa liikunnalla on psyykkisessä hyvinvoinnissa? Teoksessa M. Miettinen (toim.) Haasteena huomisen hyvinvointi- miten liikunta lisää mahdollisuuksia. Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu II.  Tutkimuskatsaus. LIKES, Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 124, ss. 123-150.

Hyvään elämään. Helsinki: Uusi Tie. 370 s.

Nyman, M. & Ojanen, M. Mielenterveyspotilaiden tupakointi, terveyskäyttäytyminen ja hyvinvointi. Helsinki: Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 149, 31 s.

Miten jaksamme elää. Teoksessa T. Lappalainen (toim.) Elämän ja kuoleman salaisuus, ss. 107-127. Helsinki: WSOY

Mielen hyvinvointi terapiakulttuurin kyydissä. Liikunta ja tiede, 37, 4-13.

2001

Ilo, onni ja hyvinvointi. Helsinki: Kirjapaja, 380 s.

Ojanen, M., Svennevig, H., Nyman, M, Halme, J. Liiku oikein, voi hyvin. Liikunnan merkitys hyvinvoinnille. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura. 215 s.

Auttajaksi oppiminen. Psykologia minuuden tulkkina. Teoksessa A. Eskola & L. Kurki (toim.) Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Tampere: Vastapaino, 95-109.

– Lehto-Järnstedt, U-S, Kellokumpu-Lehtinen P ja Ojanen, M (2001)
Stressin hallinta ja sosiaalinen tuki vastasairastuneilla syöpäpotilailla. Käyttäytymisanalyysi ja -terapia 6 (1-2): 9-23.

Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi. Teoksessa J.Rydman (toim.) Tiede ja elämä. Tieteen päivät 2001. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 255-266.

Graafiset analogia-asteikot elämänlaadun ja hyvinvoinnin mittauksessa. Teoksessa S. Talo (toim.) Toimintakyky – viitekehyksestä arviointiin ja mittaamiseen. Turku: KELAn Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 49, 207-225.

2002

Lehto-Järnstedt, U-S, Kellokumpu-Lehtinen, P ja Ojanen, M (2002)
Syöpäpotilaan kokema tuki ja psyykkinen stressinhallinta. Duodecim 118:
1457-1465.

Liikunta ja mielenterveys. Teoksessa P. Rintala & E. Mälkiä (toim.) Terveysliikunta. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura,  115-126.

Elämän mieli ja merkitys. Helsinki: Kirjapaja, 247 s.

Mitkä ovat onnellisen elämän eväät? Työn tuuli, 1/2002, 6-12.

Rönkä-Sjögren, T., Ojanen, M.T., Leskinen, E.K., Mustalampi, S.T. & Mälkiä, E.A. (2002). Physical and psychosocial prerequisites of functioning in relation to work ability and general subjective well-being among office workers. Scand. J. Work Environm. Health, 28, 184-190

Psyykkinen hyvinvointi ja liikunta: Kun vähänkin on riittävästi. Liikunta ja tiede, 39, 4-9.

Musikka-Siirtola, M. & Ojanen, M. Kehitysvammaisten päivätoiminnan ja asumispalvelujen laatu. Arviointien kehittäminen Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä. Psykologipalvelujen kehittämisyksikön julkaisuja 3/2002. Psykologian laitos, Tampereen yliopisto.

2003

Nyman, M., Ojanen, M. & Hyvärinen, T. Tupakanpoltosta rasvanpolttoon – Tutkimuksia tupakoinnin ja liikunnan yhteydestä hyvinvointiin. Helsinki: Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 155, 33 s.

Yhteisöjen merkitys mielenterveyskuntoutujalle. Teoksessa E. Pöyhönen (toim.) Mielenterveyskuntoutujien klubitalo. Yhdessä kohti työelämää. Helsinki: Art-Print OY, 48-52.

Matikka, L., Ojanen, M. & Vesala, H.T. KETO – Toimintakyvyn arviointiasteikko. Käyttöopas. Kehitysvammaliitto ry. Tutkimusykiskkö KOTU, 40 s.

2004

Psykososiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuus. Teoksessa S. Veijalainen & M. Vuorela (toim.) Opintie työelämään – Näkökulmia mielenterveyskuntoutujien ammatilliseen kuntoutukseen. Helsinki: Mielenterveyden keskusliitto, ss. 39-53.

Terapiastako ratkaisu – NLP –perustaisen psykoterapian tuloksellisuustutkimus. Helsinki: Mielikirjat, 101 s.

Ojanen, M. Anttila, R., Lähdesmäki, M., Okasala, E. & Paavilainen, P. Persoona. Persoonallisuuden psykologia. Helsinki: Edita, 175 s.

Onnen etsijät. Helsinki: Aikamedia, 214 s.

Miksi ihmiset eivät noudata terveitä elämäntapoja? Promo, 2, 32, 22-24.

Onnen avaimia etsimässä. Ilmarinen uutiset, 1/04, 6-8.
Matikka, L. & Ojanen, M. Happiness in persons with intellectual disabilities. European Journal on Mental Disability, 7, 3-17.

Lehto-Järnstedt, U-S, Ojanen, M & Kellokumpu-Lehtinen, P.
Cancer-specific social support received by newly diagnosed cancer patients: validating the new Structural-Functional Social Support Scale (SFSS) measurement tool. Supportive Care in Cancer, 12, 326-337.

2005

Tulokas, S., Ojanen, M., Koivisto, A.M. & Pasternak, A. (2005). Nuorten diabeetikkojen ohjaus ongelmalähtöisen oppimisen menetelmällä. Suomen Lääkärilehti, 8, 893-898.

Hyvinvoinnin ja onnellisuuden merkitys mielenterveyden edistäjänä. Teoksessa T. Haapoja, M. Karlsson, J. Palmu, R. Tiainen ja V. Somppi (toim.) Eväitä elämään II: Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen 20-vuotisjuhlakirja, ss. 109-123. Seinäjoki.

Lehto-Järnstedt, U-S, Ojanen, M & Kellokumpu-Lehtinen, P. Predictors of quality of life in newly diagnosed melanoma and breast cancer patients. Annals of Oncology, 16, 805-816.

One thought to “Julkaisuluettelo”

  1. kari saarinen sanoo:

    Painavaa ja hyvin perusteltua tekstiä. On hyvä lukea välillä oman tyytymättömyyden mekanismeista ja arvioida mihin on matkalla.

Kommentointi on suljettu.